Algemene voorwaarden van Sari Fair Fashion

 

Sari Fair Fashion

telefoon: +31 (0)529435468

e-mail:  sarifairfashiondalfsen@gmail.com

KvK-nr:  05055008

 

Artikel 1 - Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het gebruik van alle websites van Sari Fair Fashion, waaronder www.sari-fairfashion.nl en www.webshop-sarifairfashion.nl en op alle aanbiedingen en offertes van Sari Fair Fashion en op alle overeenkomsten die Sari Fair Fashion aangaat. Door het plaatsen van een bestelling stemt u in met deze voorwaarden.

 

Artikel 2 - Aanbiedingen

2.1 Sari Fair Fashion kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden wanneer u redelijkerwijs had kunnen aannemen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

2.2 De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen vermeld. 

 

Artikel 3 - Gegevens

3.1 U dient er zorg voor te dragen dat uw gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mailadres en adresgegevens volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website.

 

3.2 Sari Fair Fashion garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

 

3.3 Sari Fair Fashion zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven, uw e-mailadres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn.

 

Artikel 4 - Overeenkomst

 

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u de order bevestigt en daarmee de algemene voorwaarden aanvaardt.

 

4.2 Indien u de order bevestigt, ontvangt u van Sari Fair Fashion een bevestiging via een e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres.

 

4.3 Het wijzigen van een overeenkomst is uitsluitend mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Sari Fair Fashion is geaccepteerd.

 

Artikel 5 - Levering

 

5.1 De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd, tenzij u op de website hebt aangegeven dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden. De leveringstermijn is onder normale omstandigheden 1 tot 3 werkdagen..

 

5.2 Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening.

 

5.3 Bij dreigende overschrijding van de levertijd ontvangt u daarover tijdig bericht. U heeft dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor kunt u een e-mail of een brief aan Sari Fair Fashion te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 14 dagen na de kennisgeving geretourneerd.

 

Artikel 6 - Risico tijdens transport

 

Gedurende het transport van de producten zal Sari Fair Fashion het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van in ontvangst name door of namens u van de producten zal dit risico op u overgaan.

 

Artikel 7 - Afkoelingsperiode

 

7.1 Voor onze producten geldt een herroepingstermijn van 5 dagen ingaande op de dag na ontvangst. Gedurende deze termijn bent u gerechtigd de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Sari Fair Fashion zal dan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product, het door u reeds betaalde bedrag, excl. eventuele verzendkosten retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en (info)kaartjes.

 

7.2 De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor uw eigen rekening.

 

Artikel 8 - Garanties

 

8.1 Sari Fair Fashion garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties en de normale eisen van bruikbaarheid.

 

8.2 Het is raadzaam dat u de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst inspecteert. Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dient u de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen zo snel mogelijk na ontdekking te melden bij Sari Fair Fashion.

 

8.3 Indien  er sprake is van gebreken of verkeerd geleverde goederen zal Sari Fair Fashion zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na terug ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het betaalde bedrag wordt gerestitueerd. U kunt Sari Fair Fashion ook, naar eigen keuze, verzoeken het product te vervangen of herstellen.

 

8.4 Voor reparaties die buiten de garantie vallen is Sari Fair Fashion - na het doen van een kostenopgave- gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging in rekening te brengen.

 

8.5 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Sari Fair Fashion, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is. De wettelijke regelingen voor garantie blijven altijd van kracht.

 

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

 

Sari Fair Fashion blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

 

Artikel 10 - Betaling

 

De klant kan op diverse manieren betalen bij Sari Fair Fashion; iDEAL of vooruitbetalen. 

 

Artikel 11  - Intellectuele eigendomsrechten

 

11.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Sari Fair Fashion, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Sari Fair Fashion niet gelieerd is. 

 

11.2 Het is niet toegestaan om teksten of afbeeldingen van Sari Fair Fashion te gebruiken voor andere websites of andere publicaties zonder schriftelijke toestemming van Sari Fair Fashion.

 

11.3 U mag (delen van) de Website niet op enigerlei wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer. 

 

11.4 Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

 

11.5 U mag alleen een hyperlink naar de Website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve verboden.

 

Artikel 12 - Overmacht

 

In geval van overmacht is verkoper niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade, behoudens en voor zover als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correctie nakoming niet zou hebben gehad.

 

Artikel 13 - Verwijzingen

 

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. Sari Fair Fashion heeft geen zeggenschap over deze websites. Sari Fair Fashion is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

 

Artikel 14 - Diversen

 

14.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

 

14.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail: sarifairfashiondalfsen@gmail.com.  We zullen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen op uw klacht reageren.

 

14.3 Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Sari Fair Fashion aangepast worden. Sari Fair Fashion adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.

 

Artikel 15 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Partijen hebben het recht om een geschil voor te leggen aan een bevoegd rechter.